Menu

O spoločnosti

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia. SRS nadväzuje na činnosť Slovenskej rádiologickej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1969.

SRS zastupuje svojich členov navonok s cieľom ochraňovať a presadzovať ich oprávnené požiadavky a záujmy. Za tým účelom predkladá, posudzuje, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou v odbore rádiológia, k otázkam týkajúcich sa možností uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a vedecké rádiologické postupy, k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i realizátorov diagnostických a terapeutických postupov v odbore rádiológia, k otázkam špecializačných náplní odboru rádiológia, postgraduálnej výučby, návrhom hlavného odborníka a návrhom odborníkov do komisií. 

SRS zabezpečuje rozširovanie a prenos najnovších vedeckých, odborných, diagnostických a liečebných poznatkov odboru rádiológia z aktuálnej domácej a svetovej medicínskej vedy do praxe formou ďalšieho vzdelávania organizovaním alebo účasťou na odborných vedeckých podujatiach (konferenciách, zjazdoch, kongresoch, sympóziách doma i v zahraničí), vydávaním alebo participovaním na vydávaní odborných medicínskych časopisov, informačných a odborných neperiodických materiálov a kníh.

SRS sa podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti odboru, iniciuje a podporuje vznik sekcií, pracovných skupín a komisií z radov svojich členov, ktorí sa zaoberajú špecifickou problematikou odboru. SRS nadväzuje kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, odbornými vedeckými organizáciami doma i v zahraničí. V súlade so štatútmi udeľuje svojim členom ceny a pocty a Prezídiu SLS predkladá návrhy na udelenie cien a pôct Prezídia SLS. Svojej členskej základni poskytuje metodicko-poradenské služby a zabezpečuje ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z jej poslania a predmetu činnosti. 

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky