Menu

Sekcia intervenčnej rádiológie – SIRS

Milé kolegyne a kolegovia,

Dňa 21.10.2020 schválilo Prezídium SLS žiadosť o vznik Sekcie intervenčnej rádiológie SRS (SIRS) a bol jej pridelený kód 04543, preto Vás, záujemcov o intervenčnú rádiológiu, pozývame na prihlásenie a zapojenie sa do vzniknutej SIRS.

Odborné zameranie sekcie:

  • podpora vzdelávania lekárov v atestačnej príprave v odbore rádiológia ako aj rádiológov  so záujmom o vaskulárnu aj nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu.
  • rozširovanie odborných poznatkov na poli vaskulárnej aj nevaskulárnej intervenčnej rádiológie
  • rozvíjanie spolupráce na poli vaskulárnej a nevaskulárnej intervenčnej rádiológie  medzi jednotlivými rádiologickými pracoviskami na Slovensku
  • participácia na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov
  • podpora vedecko-výskumnej činnosti a grantov v oblasti vaskulárnej a nevaskulárnej intervenčnej rádiológie
  • rozvoj interdisciplinárnej spolupráce s inými medicínskymi odbormi

Spolupráca s partnerskými organizáciami:

  • spolupráca s inými odbornými spoločnosťami alebo ich sekciami (Slovenská angiologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti)
  • spolupráca s partnerskými spoločnosťami ako CSIR, CIRSE, SIR

Členstvo v SIRS je podmienené členstvom v Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Záujemci o vstup a členstvo v SIRS, si prosím stiahnite, vyplňte prihlášku (Prihláška do sekcie SRS) s vyplnením názvu sekcie a s kódom 04543 a odošlite ju buď na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava alebo pošlite oskenovanú podpísanú prihlášku na adresu spustova@sls.sk.

Za prípravný výbor MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť