Menu

Stanovy SRS

(02/10/09)
 
Čl. 1 - Všeobecné ustanovenie
Slovenská rádiologická spoločnosť je dobrovoľné, mimovládne, politicky nezávislé občianske združenie, ktoré v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov vykonáva svoju činnosť v odbore rádiológia a nukleárna medicína.
Čl. 2 - Názov a sídlo
Organizácia má názov - Slovenská rádiologická spoločnosť a používa skratku - SRS. V kontakte so zahraničím používa anglický názov - Slovak Radiological Society so skratkou - SRS. Pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlo- SRS je UNB – I.RDG klinika, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava. Má vlastné logo.
Čl. 3 - Vznik a registrácia
Slovenská rádiologická spoločnosť nadväzuje na činnosť Slovenskej rádiologickej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1969, ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), registrovanej na MV SR dňa 3.9.1969 pod číslom VVS/1-103/1969. Táto tvorila do 31.12.1992 spolu s Českou lekárskou spoločnosťou Československú lekársku spoločnosť J. E. Purkyně, ktorá sa po rozdelení ČSFR rozdelila na dve samostatné, rovnocenné národné spoločnosti. 
V súlade s postupmi ekonomicko-právnej transformácie SLS, ktoré schválil Zjazd delegátov SLS dňa 14.marca1996 sa zmenou právnej formy stáva Slovenská rádiologická spoločnosť, jej kolektívnym členom a zároveň sa uchádza o kolektívne členstvo v - Českej rádiologickej spoločnosti - ČRS, Európskej rádiologickej spoločnosti – ESR.


Čl. 4 - Poslanie a ciele
Slovenská rádiologická spoločnosť zastupuje svojich členov navonok s cieľom ochraňovať a presadzovať ich oprávnené požiadavky a záujmy. Za tým účelom prostredníctvom výboru: 
Predkladá, posudzuje, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská: 
- k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou v odbore rádiológia a nukleárna medicína, 
- k otázkam týkajúcich sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a vedecké postupy, 
- k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i realizátorov diagnostických a terapeutických postupov v odbore rádiológia a nukleárna medicína, 
- k otázkam špecializačných náplni odboru, postgraduálnej výučby, výberu vedúcich katedry, návrhom hlavného odborníka a návrhom odborníkov do komisií. 
Zabezpečuje rozširovanie a prenos najnovších vedeckých, odborných, diagnostických a liečebných poznatkov odboru rádiológia a nukleárna medicína z aktuálnej domácej a svetovej medicínskej vedy do praxe formou: 
- ďalšieho vzdelávania organizovaním alebo účasťou na odborných vedeckých podujatiach (konferenciách, zjazdoch, kongresoch, sympóziách doma i v zahraničí) 
- vydávaním, alebo participovaním na vydávaní odborných medicínskych časopisov, informačných a odborných neperiodických materiálov a kníh. 
Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti odboru. 
Iniciuje a podporuje vznik sekcií, pracovných skupín a komisií z radov svojich členov, ktorí sa zaoberajú špecifickou problematikou odboru. 
Nadväzuje kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, odbornými vedeckými organizáciami doma i v zahraničí. Uzatvára s nimi dohody o spolupráci a recipročnej výmene svojich členov. 
Informuje svoju členskú základňu o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch používaných v odbore. 
V súlade so štatútmi udeľuje svojim členom ceny a pocty a Prezídiu SLS predkladá návrhy na udelenie cien a pôct Prezídia SLS. 
Svojej členskej základni poskytuje metodicko-poradenské služby a zabezpečuje ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z jej poslania a predmetu činnosti. 
Na financovanie aktivít vyplývajúcich z predmetu činnosti a poslania môže tiež vykonávať hospodársku činnosť. 
 
Čl. 5 - Členstvo v SRS
Členmi SRS môžu byť fyzické i právnické osoby. 
Členstvo v SRS môže byť: 
- riadne (slovenskí i cudzí štátni príslušníci bez ohľadu na politickú príslušnosť, národnosť, rasu, pohlavie a náboženské vyznanie, ktorí sa prihlásia za člena a ktorí vykonávajú vedeckú, odbornú a inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve, zdravotníckej vede, školstve alebo výskume) 
- mimoriadne (študenti, nepracujúci dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, nezamestnaní lekári, ktorí príslušným dokladom túto skutočnosť riadne preukazujú, 
- kolektívne (domáca alebo zahraničná mimovládna organizácia podobného záujmového zamerania) 
- čestné (druh pocty udeľovaný za mimoriadne zásluhy o rozvoj odboru a za dlhoročnú prácu vo výbore odbornej spoločnosti). 

Členstvo v SRS schvaľuje jej výbor. 
Členstvo v SRS zaniká: 
1. úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, 
2. vystúpením (na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia),
3. zánikom združenia,
4. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
5.vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, napr. ak viac ako rok nezaplatí členský príspevok, 
6. zrušením členstva pre iné závažné dôvody. 
7. O zániku členstva podľa Čl. 5, bodu 4, 5 a 6 týchto stanov rozhoduje výbor SRS. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie dozornej rade SRS a to do 15 dní od jeho doručenia.
8. Členom výboru SRS a členom DR SRS môže zaniknúť členstvo v SRS podľa bodu 4, 5, 6, čl. 5 až po ich odvolaní členskou schôdzou (čl. 8, zarážka 2, 3 Stanov).
 
Čl. 6 - Práva a povinnosti členov SRS
Práva členov:
Voliť a byť volený do orgánov SRS a SLS. 
Uchádzať sa o finančné príspevky na domáce a zahraničné pracovné cesty. 
Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
Aktívne sa zúčastňovať na plnení základných úloh SRS a SLS. 
Zúčastňovať sa odborne a organizačne na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. 
Zúčastňovať sa vedeckých odborných podujatí a podieľať sa na výhodách, ktoré SRS a SLS poskytuje svojim členom. 
Uchádzať sa o ceny a pocty SRS a SLS. 
Povinnosti členov:
Poznať a dodržiavať Stanovy a Príspevkový poriadok SRS a SLS a ostatné vnútorné predpisy. združenia.
Zaplatiť zápisné a pravidelne platiť základný ročný členský príspevok SLS a členský príspevok do medzinárodných organizácií. 
Schvaľovanie základných členských príspevkov SLS spadá do kompetencie Prezídium SLS a schvaľovanie členských príspevkov SRS spadá do kompetencie členskej schôdze SRS. Výšku, vyberanie členských poplatkov a zvýhodnenia pre rôzne kategórie členov upravuje Príspevkový poriadok SRS. 
Členskej základni SLS oznamovať zmeny osobných údajov (mena, adresy, získaných vedeckých hodností, vlastných pôct a pôct SLS). 
Čl. 7 - Orgány SRS
Orgánmi SRS sú: 
Členská schôdza,
Výbor,
Dozorná rada. 
Výbor a dozorná rada sú volenými orgánmi. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Prezidenta SRS volí spomedzi seba výbor. Funkčne obdobie prezidenta je dvojročné. Prezident môže byť zvolený maximálne dve funkčné obdobia za sebou.
 
Čl. 8 - Členská schôdza SRS
Členská schôdza SRS je jej najvyšším orgánom, do kompetencie ktorej patrí: 
- rozhodovať o základnej činnosti, 
- voliť a odvolávať členov výboru, ich náhradníkov a delegátov na Zjazd SLS, 
- voliť a odvolávať členov a náhradníka dozornej rady, 
- schvaľovať správu o činnosti výboru a správu dozornej rady, 
- schvaľovať vznik, alebo zrušenie sekcie, 
- rozhodovať o dĺžke funkčného obdobia, počte členov výboru a náhradníkov, 
- rozhodovať o zrušení kolektívneho členstva v SLS, 
- rozhodovať o zrušení SRS, menovaní likvidátora a majetkovom vysporiadaní jej zániku, 
- rozhodovať o zmene názvu, 
- schvaľovať Stanovy SRS, ich zmeny a doplnky. 
Členskú schôdzu zvoláva výbor SRS najmenej raz ročne, alebo do troch mesiacov od podania odôvodnenej žiadosti dozornej rady SRS, prípadne z iniciatívy najmenej tretiny svojich členov SRS, ktorí zaplatili členské príspevky. 
Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov SRS. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade, že ide o rozhodnutie o zrušení SRS alebo o zrušení kolektívneho členstva v SLS, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov SRS. 
Ak sa nezíde nadpolovičná, resp. dvojtretinová väčšina členov SRS do termínu začatia členskej schôdze, náhradná členská schôdza sa môže uskutočniť o 30 minúť neskôr, v ten istý deň a s tým istým programom. Náhradná schôdza je uznášania schopná pri akomkoľvek počte prítomných členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.


Čl. 9 - Výbor SRS
Výbor SRS má 9 členov a 1 náhradníka. Zasadnutie výboru zvoláva prezident, alebo ním poverený člen výboru. 
Výbor zasadá podľa potreby, ale najmenej 4 krát do roka.
Výbor SRS rieši aktuálne problémy a rozhoduje o všetkých závažných otázkach spoločnosti v období medzi členskými schôdzami, pričom sa riadi právami a povinnosťami výboru podľa týchto stanov. 
Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Výbor SRS zodpovedá členskej schôdzi za hospodárenie a hospodárne vynakladanie prostriedkov na činnosť SRS. 
Práva a povinnosti výboru SRS: 
- rozhodovať o výške členského príspevku , 
- najmenej raz ročne zvolávať členské schôdze, 
- voliť zo svojho stredu prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára, pokladníka a ďalších funkcionárov, pričom prezident nemôže zároveň zastávať funkciu člena dozornej rady a vo funkcii prezidenta môže byť maximálne 2 funkčné obdobia za sebou, jedno funkčné obdobie trvá 2 roky, 
- rozhodovať o hospodárení a činnosti, 
- zostavovať plán činnosti a odborných podujatí, 
- rozhodovať o vzniku a zániku sekcie, 
- v zmysle štatútu schvaľovať návrhy na udelenie svojich cien a pôct, 
- predkladať Prezídiu SLS návrhy na udelenie cien a pôct P SLS a SLS, 
- nadväzovať kontakty s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
- schvaľovať príspevky na domáce a zahraničné pracovné cesty svojich členov, 
- schvaľovať návrhy na pozvanie zahraničných čestných hostí a prednášateľov odborných vzdelávacích podujatí a rozhodovať o výške príspevku na ich cestovné výdavky a pobytové náklady, 
- schvaľovať granty na vedecko-výskumnú činnosť svojich členov, 
- uchádzať sa o členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách, 
- zriaďovať pracovné skupiny, komisie odborníkov, a to stále alebo podľa potreby (ad hoc), 
- navrhovať delegátov na Zjazd delegátov SLS a kandidátov do Prezídia SLS, 
- dbať o dodržiavanie stanov, štatútov, hospodárskeho, príspevkového poriadku, vnútorných smerníc, pokynov a termínovaných úloh SRS a SLS, 
- predkladať návrhy na členov výborov, pracovných skupín a komisií Prezídia SLS,
- menovať a odvolávať členov komisií a pracovných skupín, ktoré zriadil(výbor).
Čl. 10 – Dozorná rada SRS
Dozorná rada (DR) je nezávislým kontrolným orgánom, ktorá kontroluje: 
- dodržiavanie stanov, ich vykonávacích predpisov, vnútorných poriadkov a platných legislatívnych noriem, 
- plnenie uznesení členských schôdzí, 
- hospodárenie a dodržiavanie schváleného rozpočtu ako i zásad hospodárenia, 
- prešetruje protesty , sťažností a odvolania svojich členov alebo výborov sekcií. 
DR má 3 členov a 1 náhradníka. Členovia dozornej rady sú volení členmi SRS. 
DR predkladá správu o svojej činnosti členskej schôdzi, ktorej tiež za svoju činnosť zodpovedá. 
Pri výkone svojej činnosti je DR oprávnená požadovať predloženie údajov a písomných dokladov potrebných k vykonaniu riadnej kontroly činnosti a hospodárenia SRS. Je oprávnená vyžiadať si pomoc od prezidenta, ktorý je povinný poskytnúť DR pomoc a súčinnosť. Členovia DR sa môžu zúčastňovať zasadnutí výboru, avšak len s hlasom poradným.  Členstvo v DR je nezlučiteľné s členstvom v inom volenom orgáne SRS. 
DR zasadá podľa potreby najmenej raz ročne. Zasadnutia zvoláva predseda, alebo ním poverený člen DR. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej 2 členovia . 
Výbor SRS je povinný prerokovať návrhy DR na svojom najbližšom zasadnutí. 
Čl. 11 - Voľby do orgánov SRS
Voľby do výboru SRS a do dozornej rady sa uskutočňujú korešpondenčným spôsobom. Ak členská schôdza SRS, alebo jej výbor nerozhodnú inak, postupuje sa pri korešpondenčnom spôsobe volieb podľa Volebného poriadku SLS. V rámci volieb sa pripraví kandidátska listina zvlášť pre výbor a zvlášť pre dozornú radu.
 
Čl.12 - Sekcie a Pracovné skupiny SRS
Sekcie:
Na základe záujmu najmenej 20 členov môže prípravný výbor iniciovať zriadenie sekcie. Návrh aj s oddôvodnením predkladá výboru SRS na rozhodnutie.
Výbor sekcie má 5 členov a volí ho členská schôdza sekcie. Predseda výboru sekcie môže byť prizývaný do výboru SRS s hlasom poradným. Výbor sekcie sa riadi pri svojej činnosti Stanovami SRS a platnými legislatívnymi normami. Sekcia má 1 kontrolóra. Volí ho členská schôdza sekcie, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Vykonáva dohľad nad hospodárením, dodržiavaním Stanov SRS a stanov SLS, ich vykonávacích predpisov a vnútorných poriadkov a tiež nad plnením uznesení členskej schôdze sekcie. Sekcie musia mať podúčet v SRS. Samostatné hospodárenie nie je prípustné.
Pracovné skupiny:
Na riešenie odborných vecí a inej problematiky, týkajúcej sa SRS môže výbor zriaďovať pracovné skupiny a to stále alebo ad hoc. Pracovná skupina zriadená na dobu určitú po vyriešení odbornej veci alebo problematiky zaniká. Predseda výboru pracovnej skupiny je povinný bezodkladne oznámiť výboru SRS ukončenie činnosti. Pracovná skupina volí výbor, ktorý je trojčlenný. Pracovná skupina sa riadi stanovami SRS a vnútornými predpismi SRS. Pracovná skupina môže mať zriadený podúčet, ak to výbor odsúhlasí. Nemôže mať svoj vlastný účet.
Čl. 13 - Postup pri uplatňovaní sťažností a podnetov členov SRS
Každý člen má právo podať sťažnosť na ktorýkoľvek orgán. Ak sťažnosť smeruje proti výboru, rieši ju výbor alebo dozorná rada. Ak sťažnosť smeruje proti DR, rieši ju DR alebo výbor. 
Postupnosť pri podávaní sťažností je nasledovná : 
- výbor SRS, 
- dozorná rada SRS, 
- členská schôdza SRS. 
Sťažnosť sa môže podať do 15 dní od prijatia uznesenia. 
Každý orgán /výbor, dozorná rada/, ktorého sa sťažnosť týka, je povinný sa s ňou zaoberať a po jej prešetrení prijať zodpovedajúce stanovisko, o ktorom však musí informovať sťažovateľa a to najneskôr do 3 mesiacov po obdržaní sťažnosti.
 
Čl. 14 - Majetok a hospodárenie
Majetok SRS slúži na rozvoj a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z jej predmetu činnosti a poslania. 
Majetok SRS tvoria: 
- hmotný a nehmotný majetok,
- hnuteľné veci,
- nehnuteľné veci,
- finančný majetok,
- zásoby,
pohľadávky a iné majetkové práva.
Príjmy SRS tvoria :
- členské príspevky, zápisné
- dotácie, dary, sponzorské príspevky,
- granty od právnických osôb,
- jednorazové účelové príspevky, zbierky,
- iné príjmy vyplývajúce z predmetu činnosti alebo vedľajšej hospodárskej činnosti (úroky z vkladov, z reklamy, inzercie, poplatky za účasť, vystavovanie a prezentáciu firiem na odborných podujatiach, a pod.).
Zásady hospodárenia : 
Hospodárenie a ochranu majetku SRS upravujú vnútorné smernice, ktoré sa riadia platnými právnymi predpismi.
Majetok spravuje a za jeho ochranu a hospodárenie zodpovedá výbor SRS. 
Členskú evidenciu spravuje výbor SRS ako aj Sekretariát SLS, ktorý je povinný poskytnúť výboru SRS a ním povereným členom informácie o ich členskej základni a to postupom schváleným Prezídiom SLS. 
Výbor SRS zodpovedá za ochranu osobných údajov svojich členov a ich využívanie len na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti a poslania SRS a SLS. 
Ročný členský príspevok člena SRS určuje výbor vrátane poplatku za kolektívne členstvo v SLS.  
O výške členského príspevku a o výške zápisného rozhoduje výbor . Členský príspevok vyberá SLS, po odpočítaní nákladov za evidenciu, zvyšok posiela na účet SRS. 
 
Čl. 15 - Zastupovanie SRS
SRS zastupujú navonok a majú právo podpisovať prezident, vedecký sekretár, viceprezident, prípadne iný, prezidentom poverený člen výboru. 
V hospodárskych a finančných záležitostiach nad 2000,- EURO sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch štatutárnych zástupcov výboru SRS. 
 
Čl. 16 - Zánik SRS
SRS zaniká dobrovoľným rozpustením, zmenou právnej formy alebo zlúčením s iným združením, ak: 
- o tom rozhodne členská schôdza, ktorej sa zúčastnili najmenej dve tretiny členov, ktorí zaplatili členské príspevky a rozhodnutie prijali nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, 
- dve tretiny členov zaslalo písomne svoje rozhodnutie Prezídiu SLS, 
- právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení podľa § 12 odst. 3, zák. č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov. 
O majetkovom vysporiadaní v prípade zániku SRS rozhoduje členská schôdza SRS, alebo MV SR, ktoré vydalo rozhodnutie o rozpustení SRS. 
 
Čl. 17 - Záverečné ustanovenie SRS
Stanovy SRS boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi a upravujú vzťahy v SRS. Stanovy SRS nadobudli platnosť schválením členskou schôdzou dňa 27.mája 2011 a účinnosť dňom ich registrácie na MV SR. 

 

 

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť