Menu

Podmienky používania

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne www.slovakradiology.sk je Slovenská rádiologická spoločnosť (ďalej len „SRS), so sídlom Cukrová č. 3, 811 08 Bratislava, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 12.01.2021 pod číslom: VVS/1-900/90-13649-1 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „SRS).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webstránky www.slovakradiology.sk (ďalej len webstránky), upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a nnávštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“), ako aj podmienky ochrany osobných údajov používateľov a ďalších dotknutých osôb.
 3. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webstránky potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

 

 

Článok II.

Obsah a použitie webstránky

 

 1. Používanie webstránky a zobrazenie verejne dostupného obsahu je bezplatné. Používateľ znáša len náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje a náklady na internetové pripojenie.
 2. Na zobrazenie vybraných odborných sekcii na webstránke a prihlásenie sa na odborné školenia, kongresy a podujatia organizované SRS je nutná registrácia na stránke. Registrácia je schvaľovaná administrátorom webstránky SRS.
 3. Prostredníctvom webstránky sa dá stiahnuť formulár na prihlásenie sa za člena v Slovenskej rádiologickej spoločnosti.  Formulár pre členstvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti: ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
 4. Obsah webstránky je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah).
 5. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 6. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah zodpovedajú ich autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých, či nesprávnych informácií tvoriacich obsah.
 7. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 8. Kliknutím na niektoré odkazy na webstránke môže dôjsť k jej opusteniu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

 

Článok III.

Podmienky ochrany osobných údajov, zabezpečenie webstránky

 

 1. Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

 

 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka používa pri akomkoľvek pripojení používateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Prihlasovacie údaje používateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.

 

 1. REGISTRÁCIA ČLENOV A ČLENSKÁ SEKCIA, KONGRESY A PODUJATIA. V zmysle stanov Slovenskej radiologickej spoločnosti sa môže používateľ webstránky, ktorý má záujem stať sa členom  SRS alebo registrovať sa na účely členstva alebo účasti na podujatí,  prostredníctvom webstránky. Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností SRS voči svojím členom a účastníkom podujatí v zmysle aktuálnych stanov SRS je nevyhnutné, aby SRS a pri členstve aj Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) disponovala pri registrácii, organizácii podujatí a počas celého trvania členstva osobnými údajmi člena, žiadateľa o členstvo a účastníka podujatia.
  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov používateľa prevádzkovateľom na uvedené účely.
  Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých používateľom na účely registrácie a členstva je plnenie zákonných povinností SRS podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ako aj iných osobitných predpisov, najmä zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), a oprávnený záujem SRS a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov členov a účastníkov podujatí organizovaných SRS.
  Právnym základom spracúvania fotografií niektorých členov SRS, najmä členov vykonávajúcich funkcie v prezídiu, vo výbore, v dozornej rade  alebo komisiách SRS, je výlučne ich písomný súhlas. 

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

4.1. Osobné údaje, ktoré musí používateľ na účely registrácie, členstva a/alebo účasti na podujatí organizovanom SRS poskytnúť prevádzkovateľovi, sú bežné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko,tituly
 2. dátum narodenia
 3. adresa bydliska
 4. číslo registrácie v SLK
 5. e-mailová adresa
 6. telefónne číslo                                                         

 

4.2  Poskytnutie a spracúvanie údajov  uvedených v odseku 4.1 je povinné a nevyhnutné na zabezpečenie členstva v SRS a účasti na akomkoľvek podujatí SRS; v prípade straty oprávnenia SRS na spracúvanie vyššie uvedených údajov zanikne členstvo dotknutej osoby v SRS a oprávnenie zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného SRS.
Prevádzkovateľ má právny nárok osobitne na spracúvanie údajov o svojich aktuálnych členoch, ako aj o účastníkoch podujatí organizovaných SRS, za účelom plnenia svojich zákonných povinností.
 

4.3 Ďalšie údaje, ktoré prevádzkovateľ o svojich členoch a účastníkoch podujatí spracúva, sú rovnako bežné osobné údaje:

        a. akademické a iné tituly

        b. údaje o dosiahnutom vzdelaní,

c. deň a rok promócie,

d. údaj o pohlaví,

e. adresa pracoviska,

f. ďalšie údaje, ak ich spracúvanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis SRS.

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 4.3 je dobrovoľné, ak nie je označené ako nevyhnutné alebo ak spracúvanie takýchto údajov prevádzkovateľom nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, prípadne platné stanovy a predpisy SRS. V prípade straty oprávnenia SRS na spracúvanie vyššie uvedených údajov, najmä ak spracúvanie vyžaduje osobitný predpis, SRS nemôže garantovať zabezpečenie práv člena alebo účastníka podujatia v plnom rozsahu.
 

4.4 Účelom spracovania osobných údajov používateľa a člena je evidencia členov SRS a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti SRS a odborných podujatí, zasielanie e-mailových noviniek, zabezpečenie práv členov a práv SRS podľa stanov SRS, iných predpisov SRS a všeobecne záväzných právnych predpisov a plnenie povinností SRS podľa zákonov SR a iných všeobecne záväzných predpisov. Účelom spracovania osobných údajov iných dotknutých osôb, ktoré môžu zároveň byť členmi SRS, je zabezpečenie plnenia zmluvných povinností SRS a uplatňovanie prípadných právnych nárokov.

 

4.5 Oprávnenými záujmami SRS na spracúvaní osobných údajov svojich členov a účastníkov podujatí SRS sú najmä, ale nie výlučne: potreba evidencie členov a účastníkov, potreba komunikácie s členmi a účastníkmi za účelom výkonu práv a povinností SRS, informovanie členov o činnosti, potreba komunikácie,  a propagácie činnosti SRS navonok, zabezpečenie prípadných právnych nárokov SRS voči členom a účastníkom. Oprávnenými záujmami tretích osôb sú najmä, ale nie výlučne záujmy profesijných komôr na výkone svojich práv voči svojim členom, záujmy dodávateľov SRS na organizačno-technickom zabezpečení odborných podujatí SRS pre členov a účastníkov, záujmy sponzorov/partnerov SRS v rozsahu dodržiavania etických princípov vo farmaceutickom priemysle, záujem iných členov SRS na publikačnej a inej činnosti SRS, záujem členov SRS na výhodách vyplývajúcich z členstva v Európskej rádiologickej spoločnosti.

 

4.6 Poskytnutím osobných údajov používateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ a člen SRS je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

 

4.7 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa ako žiadateľa o členstvo počas vybavovania žiadosti o členstvo, osobné údaje každého člena SRS počas celej doby trvania jeho členstva, a osobné údaje účastníkov podujatí SRS (ktorí nie sú členmi SRS) počas celej doby potrebnej na prípravu a realizáciu podujatia a 5 rokov odo dňa skončenia príslušného podujatia.

 

4.8 Osobné údaje člena SRS a účastníka podujatia SRS môžu byť:

 1. zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy SRS alebo záväzné predpisy SRS; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách SRS v súvislosti s odbornou činnosťou člena SRS,
 2. poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, predpis profesijnej komory alebo inej organizácie, ktorej je člen SRS členom, prípadne na požiadanie zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala,
 3. poskytnuté sponzorom/partnerom (držiteľom) organizovaných podujatí a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, osobitne zákon o dani z príjmov a/alebo zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
 4. poskytnuté inej organizácii, ktorej členom je SRS, v rámci Európskej únie – najmä Európskej radiologickej spoločnosti (ESR) za účelom vybavenia členských výhod ESR pre jednotlivých členov SRS,
 5. poskytnuté oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ak sú poverení, ktorí sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako prevádzkovateľ na základe týchto podmienok,
 6. prenesené v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľom do tretích krajín (mimo Európskej únie), ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis a pri dodržaní primeraných záruk v zmysle GDPR pri prenose.


 

4.9 Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nie sú členmi SRS ani účastníkmi podujatí organizovaných SRS, môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci, ak to vyžaduje zákon (napr. pri výkone daňovej kontroly), ako aj oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ak sú poverení, pričom sprostredkovatelia sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako prevádzkovateľ na základe týchto podmienok. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre používateľa a/alebo člena.
 

 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien a § 19,  22 až 28, § 60 až § 63 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Používateľ, člen SRS a/alebo účastník podujatia SRS má najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) požadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, prístup k svojim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
 2. obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
 3. vymazanie osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo odvolal súhlas so spracúvaním,
 4. prenesenie osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe.
 5. Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu, má právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa osobnej situácie alebo ak má podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.
  Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe jeho súhlasu, má právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým nie je dotknutá.
  Má tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania svojich osobných údajov.
  Práva používateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
   

 

Článok IV.

Podmienky používania súborou Cookies

 

Pri použití webstránky môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia používateľa, sledovanie jeho aktivity na webstránkach na analytické, reklamné účely a na zlepšenie celkového zážitku z používania stránky) na elektronickom zariadení alebo internetovom prehliadači, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

 

 1. Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
 2. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:
  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webstránke (tieto cookies môže používateľ kedykoľvek vymazať).
 3. Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení používateľa tretími osobami.
 5. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránky.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 

 1. DORUČOVANIE. Písomnosti doručované poštou alebo e-mailom na základe týchto podmienok používania sa považujú za doručené dňom prevzatia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia e-mailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami  sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webstránkach slovakradiology.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody/zmluvy medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním prípadnej cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.
 5. Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránkach sks.sk alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.


 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky