Menu

Našim záujmom je podporovať vzdelávanie v oblasti neurorádiológie, ktorá predstavuje jeden z najvýznamnejších pododborov rádiológie a dotýka za všetkých modalít využívaných v rámci rádiologických pracovísk (RTG, USG, CT, MR, intervenčná rádiológia, hybridné zobrazovanie), a rovnako je zastúpená v každodennej praxi prakticky všetkých typov a úrovní rádiologických pracovísk.

Odborné zameranie sekcie:

  • Sledovanie a rozvoj pokroku zobrazovania vo všetkých indikáciách v rámci ochorení nervového systému (neuroonkológia, cerebrovaskulárne ochorenia, traumatológia CNS, vývojové anomálie, neurodegeneratívne a demyelinizačné ochorenia mozgu a chrbtice)
  • Podpora sústavného vzdelávania v odbore neurorádiológie
  • Tvorba jednotných protokolov a odporúčaní v rámci zobrazovania CNS a chrbtice, ako aj v rámci terapeutických možností zo strany rádiológie
  • Sledovanie a implementácia technologického pokroku v rámci pokročilých modalít zobrazovania (postprocesingová analýza perfúzie, spektroskopie, DTI, funkčné vyšetrenie mozgu, volumetria, fúzia obrazov s využívaním umelej inteligencie a pod.)
  • Podpora vedeckej a publikačnej činnosti na poli neurorádiológie
  • Interdisciplinárna spolupráca s príbuznými odbornými spoločnosťami

 

Snahou sekcie je osloviť širokú skupinu lekárov, posilniť expertízu a kredibilitu rádiológov voči iným odborom medicíny. Moderný prístup v medicíne znamená úzku kooperáciu rádiológov neinvazívnych a intervenčných s klinickými lekármi a odbormi z oblasti neurológie, neurochirurgie, onkológie, nukleárnej medícíny, spondylochirurgie, pediatrie, patológie a iných odborov.

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky