Menu

Sekcia hrudnej rádiológie

Milé kolegyne a kolegovia,
V dennej praxi sa stretávame s popisovaním hrudníka na všetkých modalitách - RTG, USG, CT a čoraz častejšie aj MR. Veľa pľúcnych patológií generuje komplexné vzory v pľúcnom parenchýme, ktoré často predstavujú výzvu, predovšetkým pri interpretácii CT/HRCT pľúc. Samostatnými kapitolami sú chronické intersticiálne pneumopatie a problematika včasného záchytu pľúcneho karcinómu. Spoločnými silami môžeme zlepšiť vnímanie problematiky hrudnej rádiológie v našej odbornej komunite a stať sa spoľahlivými partnermi pre príbuzné klinické odbory - pneumológov, onkológov, hrudníkových chirurgov, reumatológov a pediatrov. Pozývam Vás preto zapojiť sa do sekcie hrudnej rádiológie.

Odborné zameranie sekcie:

 1. Podpora systematického vzdelávania v subšpecializačnom odbore hrudná rádiológia (ekvivalent Level II+III Európskeho rádiologického kurikula)
 2. Vytvorenie a riadenie skríningového programu pľúcneho karcinómu
 3. Certifikácia a audit pre skríning karcinómu pľúc
 4. Vzdelávanie v oblasti hrudných patológií, špeciálne zameranie na  intersticiálne pneumopatie
 5. Problematika hrudnej rádiológie v pediatrickej populácii
 6. Vybrané intervenčné metódy v hrudnej rádiológii
 7. Výchova k interdisciplinárnej spolupráci a líderstvu v rámci MDT


Spolupráca s partnerskými organizáciami:

 1. Skríning karcinómu pľúc - Slovenská onkologická spoločnosť (SOS), Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť (SPFS), Slovenská chirurgická spoločnosť (SChS), Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), Slovenská psychologická spoločnosť (SPS), Inštitút molekulárnej biomedicíny (IMBM), Európska spoločnosť pre zobrazovanie hrudníka (ESTI).
 2. Problematika intersticiálnych pneumopatií - Slovenská pneumologická a ftyzeologická spoločnoť (SPFS), Slovenská reumatologická spoločnosť (SRS-SLS)
 3. Podpora aktivít príbuzných sekcií a pracovných skupín partenrských spoločností a príbuzných sekcií v rámci SRS
 4. Strešná európska odborná spoločnosť - European Society of Thoracic Imaging (ESTI) pri ESR (European Society of Radiology).

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS, vyplnené a podpísané tlačivo zaslať na adresu: Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava, alebo oskenované tlačivo poslať emailom na adresu: horvathova@sls.sk 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)


Za prípravný výbor:
MUDr. Dominik Juskanič

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť