Menu

Sekcia mladých rádiológov

Milé kolegyne a kolegovia,

Systematické vzdelávanie, rozvoj vedeckej, publikačnej a prednáškovej činnosti  mladých rádiológov je kľúčom pre dlhodobý rozvoj rádiológie na Slovensku. Spoločným úsilím môžeme vytvoriť vhodné prostredie pre výchovu a rast  mladej generácie rádiológov a tak napomôcť k zlepšovaniu kvality zdravotníctva na Slovensku.  Pozývame Vás, preto zapojiť sa do sekcie mladých rádiológov.

Odborné zameranie sekcie:

  1. Podpora systematického vzdelávania mladých rádiológov v špecializovanom odbore rádiológia (podľa Európskeho rádiologického kurikula)
  2. Šírenie najnovších vedeckých poznatkov a odborných skúseností v špecializovanom odbore rádiológia
  3. Podpora mladých rádiológov v aktívnej prednáškovej činnosti na domácich i zahraničných vzdelávacích podujatiach
  4. Podpora mladých rádiológov v publikačnej činnosti v renomovaných odborných časopisoch
  5. Rozvoj vedeckej spolupráce medzi rádiologickými klinika v SR.

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS, vyplnené a podpísané tlačivo zaslať na adresu: Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava, alebo oskenované tlačivo poslať emailom na adresu: horvathova@sls.sk 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

Za prípravný výbor MUDr. Matej Rusina

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť