Menu

Sekcia Neurorádiológie

Sekcia Neurorádiológie (04542)

Milé kolegyne a kolegovia,

dňa 22.9.2020 na zasadnutí Prezídia SLS v Bratislave bola schválená žiadosť o sekciu Neurorádiológie SRS (pridelený číselný kód 04542).

Odborným zameraním a cieľom sekcie je podporovať vzdelávanie v oblasti neurorádiológie, ktorá je jednou z najdôležitejších v našom špecializačnom odbore. Táto oblasť je zastúpená vo všetkých vyšetrovacích metódach (rtg, USG, CT, MR, intervencie), týka sa všetkých typov rádiologických pracovísk.

  1. Oblasti záujmu: cerebrovaskulárne ochorenia; traumatické a pooperačné stavy; tumory mozgu a chrbtice; zápalové, infekčné a demyelinizačné ochorenia CNS; vývojové vady; starnutie mozgu a neurodegeneratívne ochorenia; patológie hlavy a krku (najmä splanchnokránia a lebečnej bázy); chrbtica.
  2. Podpora systematického vzdelávania subšpecializácie v jednotlivých záujmových oblastiach, s dôrazom na postgraduálnu úroveň.
  3. Tvorba a aktualizácia štandardných protokolov zobrazovania mozgu a chrbtice, terapeutických intervenčných postupov.
  4. Nové sekvencie a rozšírené aplikácie, postprocesingová analýza perfúzie, spektroskopie, DTI, funkčné vyšetrenie mozgu, volumetria, fúzia obrazov s využívaním umelej inteligencie.
  5. Podpora vedeckej práce a tvorby publikácií v neurorádiológii.
  6. Interdisciplinárna spolupráca v rámci partnerských odborov a odborných spoločností.

 

Dynamický rozvoj neinvazívnych zobrazovacích techník (USG, CT a MR) a intervenčných metód priniesol obrovské možnosti pre rádiológov v stanovení diagnózy a manažmente pacienta s patológiami nervového systému. Neurozobrazovanie cross-sectional technikami CT a MR patrí výsostne do rúk rádiológov, a tak je pre nás zásadné poskytovať kvalitné zobrazovanie a diagnostickú analýzu. Špeciálne pokročilé neinvazívne techniky neurozobrazovania, dostupné len na niektorých pracoviskách, poskytujú viac ako makroanatomické informácie, charakterizujú mikroštruktúru, metabolizmus a funkčné zmeny v mozgu. Intervenčné metódy sú častokrát hlavným nástrojom pre diagnostické a terapeutické riešenie vaskulárnych a iných patológií nervového systému. Možnosti intervencie pri akútnych mozgových príhodách zásadne zlepšujú liečbu a prognózu pacientov.

Snahou sekcie je osloviť širokú skupinu lekárov, posilniť expertízu a kredibilitu rádiológov voči iným odborom medicíny. Moderný prístup v medicíne znamená úzku kooperáciu rádiológov neinvazívnych a intervenčných s klinickými lekármi a odbormi z oblasti neurológie, neurochirurgie, onkológie, nukleárnej medícíny, spondylochirurgie, pediatrie, patológie a iných odborov.

Plánovaná spolupráca s partnerskými organizáciami:

  1. Slovenská neurologická spoločnosť (SNeS), Slovenská neurochirurgická spoločnosť (SNCHS), Neurologický spolok Kramáre a ďalší
  2. European Society of Neuroradiology (ESNR), European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR), Česká neurorádiologická spoločnosť a ďalší

Ide o novovzniknutú sekciu, vzdelávacie aktivity sú v procese kreácie a vítame všetky podnety.

Ďakujeme všetkým kolegom za záujem a podporu o vytvorenie sekcie a pozývame nových záujemcov. Podmienkou členstva v sekcii NR je prihláška do SRS (SLS). Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať na adresu: Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava, alebo oskenované tlačivo poslať emailom na adresu: spustova@sls.sk.

Za prípravný výbor:

MUDr. Michaela Jezberová

 

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť