Menu

Voľby SRS

Pokyny pre jednokolové  korešpondenčné voľby

Dátum:  25.10.2019

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,                                                                                                

dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti vyhlásil korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady Slovenskej rádiologickej spoločnosti (skratka „SRS“) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (od decembra 2019 – do decembra 2023). Za tým účelom zvolil troch členov volebnej komisie:

- MUDr. Ľubomír Miština, CSc., predseda
- MUDr. Andrej Repovský, PhD., člen
- MUDr. Vincent Žákovič, člen

Ako pozorovateľ pri voľbách bude delegovaný jeden zamestnanec Sekretariátu SLS.
Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS. Zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb. Zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom preukázaným spôsobom.
Novozvolený výbor bude mať 9 členov a novozvolená dozorná rada bude mať 3 členov. Hlasovací lístok pre korešpondenčné voľby  do výboru  obsahuje 9 kandidátov a 7 voľných  riadkov pre prípadne vpísanie vlastných  kandidátov do výboru a do dozornej rady 3 kandidátov a 3 voľné riadky pre prípadne vpísanie vlastných kandidátov  do dozornej rady.

Každý hlasovací lístok je označený pečiatkou SRS a pečiatkou SLS.

Hlasovanie prebieha nasledovne:

V  hlasovacom lístku  zakrúžkujte poradové čísla pred menami  kandidátov do výboru  maximálne v počte 9navrhovaných kandidátov alebo čitateľne vpísaných a najviac 3 poradové čísla pred menami kandidátov do  dozornej rady z navrhovaných alebo čitateľne vpísaných zo zoznamu členov, ktorý bude zverejnený na webovej stránke SLS: www.slovakradiology.sk

Krúžkujú sa poradové čísla pred menami kandidátov, ktorí boli navrhnutí alebo vpísaní !

Vyplnený hlasovací lístok vložte do priloženej obálky so spätnou adresou a označením “Voľby do SRS“ Zalepenú obálku zašlite na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava najneskôr do 15.11.2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke !)

Hlasovací lístok sa stáva neplatným, ak:

- bude súčet zakrúžkovaných kandidátov vyšší ako 9 pre voľby do výboru a 3 pre voľby  do  dozornej rady,

- hlasovací lístok nebude opečiatkovaný pečiatkou SLS a pečiatkou SRS,

- bude hlasovací lístok doručený v otvorenej, alebo heslom „Voľby do SRS“  neoznačenej obálke,

- nebude zakrúžkovaný žiaden kandidát,

- budú vpisované  návrhy kandidátov nečitateľné, prípadne bude hlasovací lístok iným spôsobom  znehodnotený (doškrtaný).

Platnosť hlasovacieho lístka sa posudzuje osobitne v časti pre voľby do výboru a pre voľby do dozornej rady.

Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní po ukončení volieb volebnú komisiu za účelom sčítania hlasov. Do výboru a do dozornej rady SRS budú zvolení tí členovia, ktorí získali najviac hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov, rozhoduje náhodný výber. Za náhradných členov budú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili v poradí na ďalších miestach, ako je stanovený limit počtu členov do výboru a do dozornej rady.

Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb a po podpísaní všetkými jej členmi ju zašle Sekretariátu SLS, najneskôr do 14 dní po ukončení volieb.

Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí  zvolí spomedzi seba v tajnom hlasovaní prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára a pokladníka.    Výbor a dozorná rada písomne oboznámia Sekretariát SLS s výsledkami volieb funkcionárov výboru bezodkladne po ich realizácii.        

Vážení kolegovia, vyzývame Vás k účasti na voľbách do výboru a do dozornej rady.

Veríme, že i napriek Vašej zaneprázdnenosti sa ich zúčastníte a využijete svoje právo voliť.

S pozdravom            

Za volebnú komisiu
MUDr. Ľubomír Miština, CSc.

Za Výbor :
doc. Et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD


Voľby - Zoznam členov - Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS-045)

Stiahnuť PDF

< Späť
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť